Jaarplan 2015 FALW en FEW (VU)

Op 1 maart 2015 heeft UvAleaks het jaarplan FALW en FEW van de VU gepubliceerd, dit was een openbaar document. Wij achten echter dat het makkelijker te vinden moet zijn en dat een leeshulp verduidelijkend kan zijn.

Op 9 januari jl. stelde het faculteitsbestuur van Aard- en Levenswetenschappen (ALW) het jaarplan 2015 vast. In dit document staat beschreven hoe de bestuurbaarheid van de beta faculteiten onder druk staat door een groot aantal ingrijpende veranderingen. Specifiek noemt het bestuur dat er een risico is op een gebrek aan vertrouwen van de medezeggenschap in de “belangrijke organisatieveranderingstrajecten” (p. 11). Verder benoemt het document de vrees voor een “verbinding[tussen] reguliere medezeggenschap en activisme (bij VU en UvA), op een wijze waardoor ODC en FSR niet meer volledig vrij zijn in hun afweging van deelbelangen tegenover het algemeen organisatiebelang” (p. 11).

Het activisme waar het document vermoedelijk naar doelt, zijn de studentenprotesten tegen de reorganisatie aan de FALW en tegen het passeren van de medezeggenschap m.b.t. de plannen voor AFS aan de FNWI. Beide bewegingen hadden o.a. zeggenschap van studenten en medewerkers als speerpunt en. Het faculteitsbestuur reageert hierop door te stellen dat de wensen van hun studenten en medewerkers slechts “deelbelangen” zijn, die in strijd zijn met “het algemene organisatiebelang”. Daarnaast wordt er geimpliceerd dat de taak van de reguliere medezeggenschap bestaat uit het handelen naar het “algemene organisatiebelang”, in tegenstelling tot het vertegenwoordigen van studenten en docenten. M.a.w. als de medezeggenschap te democratisch wordt, stopt het met het functioneren op “de gewenste manier”.

Tevens staat er in het document dat de reorganisatie aan de FALW een randvoorwaarde was voor de verregaande samenwerking tussen de betafaculteiten van de UvA en de VU. Studenten en medewerkers zijn altijd beweerd dat het korte tijdspad van de reorganisatie niks te maken had met de AFS fusie of de samenwerking met de Faculteit Exacte Wetenschappen (VU) en Faculteit Natuurwetenschappen en Informatica (UvA). Er blijken echter wel degelijk randvoorwaarden aan de samenwerking in het Earth, Ecology & Environmental Sciences (EEE) te zitten: “Ontwikkelen plan van aanpak met stakeholders leidend naar oprichting van de afdeling EEE in 2015. ... Groeimodel, met Randvoorwaarde voor organisatorische toetreding dat deelnemende groepen gezond zijn.” (p. 8)