Email plannen informatiewetenschappen

Vandaag heeft UvAleaks een email ontvangen die op 31 januari door Jan de Boer is verstuurd aan sommige prominente personen binnen de informatiewetenschappen. In de email worden de plannen voor de samenwerking omtrent de informatiewetenschappen uiteengezet. De plannen die in de email worden uiteengezet zijn echter nog niet bekend zijn bij de medeezeggenschap.

De email

Subject: stand van zaken verhuisplannen informaticaopleidingen

Aan:

  • opleidingsdirecteuren van alle opleidingen informatiewetenschappen
  • opleidingscoordinatoren informatiewetenschappen
  • voorzitters OC’s informatiewetenschappen
  • hoofden onderwijsbureaus

Beste collega’s

Op dit moment volgen de ontwikkelingen in de betasamenwerking elkaar snel op en ik wil jullie op de hoogte brengen van een verandering in de verhuisplanning van onze opleidingen. Deze veranderingen worden binnenkort besproken met de medezeggenschap. Aangezien we elkaar niet op korte termijn spreken, zet ik de belangrijkste zaken voor jullie op de mail.

Vorige week zijn de CvBs van UvA en VU en de beide decanen weer bijeengeweest om toe te werken naar een voorgenomen besluit over de beta-huisvesting. Daarbij is afgesproken dat er een fasering zal komen in de verhuizing van de IW-opleidingen van Science Park naar het NU-gebouw. Om te voorkomen dat er op n locatie twee vergelijkbare opleidingen van twee verschillende universiteiten worden aangeboden, zullen de bachelor opleidingen pas verhuizen als zij tot een gemeenschappelijke opleiding zijn omgevormd, of de UvA- en VU-opleidingen in voldoende mate onderscheidend van elkaar zijn. Dat betekent dat - gezien het advies van de verkenningscommissie - voor Informatiekunde wordt ingezet op een start op de VU campus - cq. Zuidas - per september 2019. De andere bacheloropleidingen (Informatica, Kunstmatige Intelligentie) zullen pas verhuizen (met als streefdatum september 2020 resp 2021) als aan bovenstaande randvoorwaarden is voldaan, en er bovendien adequate oplossingen m.b.t. studeerbaarheid zijn voor het volgen van een major vanuit Beta-gamma of dubbele bachelors. Omdat in het NU-gebouw wel al de practicumruimtes in gebruik worden genomen, zullen KI-practica wel vanaf 2019 in het NU-gebouw worden gegeven.

Voor de master opleidingen zal in het voorgenomen besluit eveneens september 2019 als startdatum in het NU-gebouw worden aangehouden, zodat de aansluiting van onderwijs bij een breed palet van onderzoek snel wordt benut.

De minor Programmeren houdt als hoofdlocatie Science Park.

Zodra ik de inhoud heb van het gehele voorgenomen besluit laat ik het jullie weten. Een mail met soortgelijke inhoud is door Nico van Stralen (onderwijsdirecteur VU) verstuurd aan de opleidingsdirecteuren van de VU.

Met vriendelijke groet,

Jan de Boer